خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ1397/03/29

 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی مورخ1397/03/29شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی   دانشگاه تهران 

سرمایه شرکت ازمبلغ 21/282/100/000 ریال درابتدای سال1396به مبلغ22/486/700/000 ریال درپایان سال 1396 افزایش یافته است . سودحاصل ازعملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 به ازای هرسهم 18/000 ریال به تصویب رسید

آقایان دکتراحمدخیری دکترقبادآذری تاکامی   دکترمحسن محسنی ساروی   دکترمحمدحسن پروند  و مهندس محمدسخاوت  به سمت اعضای اصلی هیات مدیره وآقای دکترسیدمحمودغفاری وآقای دکتربهرام مستقیمی قمی به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت به مدت سه سال انتخاب شدند

آقای دکتراحمدحاجی بابایی به سمت بازرس اصلی وآقای دکتراحمدفیض دیزجی به سمت بازرس علی البدل  شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند