اطلاعیه خرید زمین در تهران

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران در نظر دارد بمنظور گسترش فعالیتهای خود درزمینه های مختلف با مشارکت اعضاء محترم نسبت به خریداری تعدادی از ساختمانهای کلنگی شناسائی شده در محدوده خیابان کارگر شمالی تهران و تخریب و نوسازی آنها اقدام نماید .
لذا از آن دسته از اعضاء محترم که تمایل به مشارکت و سرمایه گذاری در طرح مذکور را دارند درخواست می شودنسبت به تکمیل فرمهای مربوطه در دفتر مرکزی شرکت و واریز حداقل مبلغ

-/ 000 / 000 / 000 / 3 ریال به حساب شماره 14329 – 194 بانک تجارت بنام شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران حداکثر تا تاریخ 10 / 12 / 1401 اقدام و رسید واریزی را به دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند .