پروژه حفاری چاه آب پردیس ابوریحان به عمق تقریبی ۲۲۰ متر